Konkurs WIOSNA

Regulamin konkursu Wiosna z Ecofishing i SUNSET oraz zasady przetwarzania danych osobowych

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady konkursu organizowanego na Facebook’u na stronie Ecofishing

https://www.facebook.com/EcoFishingPolska

zwanej dalej „Strona”.

 • Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest Ecofishing Sp. z o.o. (zwany dalej „Organizatorem”).
 • Fundatorem nagród jest firma Ecofishing Sp z o.o.

§ 2 DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt do administratora w sprawie przetwarzania danych: joanna@ecofishing.pl .Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania bądź ograniczenia ich przetwarzania. W każdym czasie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Osoba cofająca zgodę przestaje być Uczestnikiem Konkursu. Dane osobowe Organizator będzie przetwarzał przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu.
 • W sprawie przetwarzania danych osobowych uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Uczestnik oświadcza, że:
 • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 • w Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

W Konkursie przewidziano nagrody dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §7

Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:

 1. Wędka SUNSET Ocean Connexion 420cm c.w.100-200g – 1 szt;
 2. Sztyce plażowe SUNSET – 2 szt. o długości 150cm;
 3. Czapeczka SUNSET SUN CAP TRUCKER – 1 szt;
 4. Ochraniacz na palec SUNCASTER DELUXE- 1 szt;

Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na stronie Organizatora. Informacje o konkursie będą umieszczone także na profilu FB Polska Szkoła Surfcastingu https://www.facebook.com/Polska-Szko%C5%82a-Surfcastingu-102665875013726 oraz www Polska Szkoła Surfcastingu https://www.polskaszkolasurfcastingu.pl

Konkurs trwa od dnia 4 kwietnia 2021 godz. 9:00 do 10 kwietnia 2021 roku godz. 24:00.

§ 6. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 1. polubienie strony Organizatora https://www.facebook.com/EcoFishingPolska– jeżeli nie została już wcześniej polubiona przez Uczestnika
 2. udostępnienie postu o konkursie publicznie na profilu Uczestnika na portalu Facebook
 3. zaproszenie przynajmniej trzech znajomych do konkursu poprzez oznaczenie ich w komentarzu pod postem na stronie Organizatora.

Informacje o konkursie będą dostępne na Stronie FB Organizatora oraz będą umieszczone także na profilu FB Polska Szkoła Surfcastingu https://www.facebook.com/Polska-Szko%C5%82a-Surfcastingu-102665875013726 oraz www Polska Szkoła Surfcastingu https://www.polskaszkolasurfcastingu.pl/

§ 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE, ODBIÓR NAGRÓD

Udział w Konkursie jest bezpłatny

Udział w Konkursie wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 6. ust. 1 Regulaminu.

O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 6. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

Spośród wszystkich postów Organizator w drodze losowania wyłoni 4 zwycięzców.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Stronie Organizatora.

Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości mailowej na joanna@ecofishing.pl  z następującymi danymi:

 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na jego koszt paczkomatem InPost bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 • Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: 1.zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub niniejszym regulamin oraz regulaminem Facebooka. 2.podejmują działania z wykorzystaniem konta utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; 3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont osób trzecich; 4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów przeglądarek. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. § 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 • Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywoduje skutków prawnych.
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacja powinna być przestana Organizatorowi za pośrednictwem Messengera
 • Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania a także odwołania konkursu. Informacja o zmianach lub odwołaniu konkursu będzie zamieszczona na Stronie FB Organizatora.
 • Na czas trwania konkursu regulamin zostanie upubliczniony na stronie https://www.polskaszkolasurfcastingu.pl/konkurs-wiosna/