Statut

POLSKA LIGA SURFCASTINGU (PLS)

PREAMBUŁA

Polska Liga Surfcastingu (PLS) to projekt, który na celu popularyzację wędkarstwa plażowego w formule integracyjnych, towarzyskich spotkań plażowych, w tym plażowych zawodów sportowych.

Projekt kierujemy do wszystkich tych, którzy zetknęli się z wędkarstwem plażowym oraz tych, którzy chcieliby spróbować tej formy aktywnego wypoczynku wędkarskiego, w formule integracji sportowej.

Projekt kierujemy bez ograniczeń, do wszystkich. Zarówno tych zrzeszonych w klubach, stowarzyszeniach, jak i nie zrzeszanych. Wszystkich tych, którzy chcą podnosić swoje wędkarskie umiejętności oraz dzielić się swoją wiedzą.

Do projektu szczególnie zapraszamy młodzież, dorosłych zainteresowanych tą formą aktywnego, wędkarskiego wypoczynku, połączonego z promocją polskiego wybrzeża, jako miejsca całorocznego, rodzinnego wypoczynku.

 1. CEL
  1.1. Polska Liga Surfcastingu, to ogólnopolski projekt, który ma na celu
  popularyzację wędkarstwa plażowego (z ang. surfcasting).
  1.2. Polska Liga Surfcastingu, to formuła, która opiera się integracji
  wędkarskiej, połączonej z dorocznym cyklem rywalizacji towarzysko –
  sportowej.
 1. ORGANIZATOR
  2.1. Koordynatorem projektu Polskiej Ligii Surfcastingu (PLS) jest Polska Szkoła
  Surfcastingu (PSS) oraz www.surcasting.pl.
  2.2. Organizatorem spotkań PLS, może być każdorazowo PSS lub inny pomiot
  (osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej), będący
  zainteresowany organizacją w porozumieniu i po uzgodnieniu z PSS, na
  zasadach PLS i zgodnie z regulaminem PLS stanowiącym osobny załącznik
  (zał. 1).
 1. DEFINICJE
  3.1. Liga\zawody – regularny cykl spotkań integracyjno-sportowych
  rozgrywanych zgodnie z regulaminem PLS (zał. 1).
  3.2. Koordynator – Polska Szkoła Surfcastingu (PSS), www.surfcasting.pl.
  3.3. Organizator – Polska Szkoła Surfcastingu (PSS), www.surcasting.pl lub
  inny pomiot.
  3.4. Regulamin PLS – zbiór przepisów, będący załącznikiem do niniejszego
  statutu.
  3.5. Ranking – klasyfikacja zawodników w kolejności wartości liczbowych,
  zgodnie z regulaminem PLS.
  3.6. Zawodnik\uczestnik – osoba biorąca udział w spotkaniu PLS.
  3.7. Kalendarz PLS – roczny cykl spotkań PLS.
 1. FORMUŁA PSS
  4.1. Liga rozgrywana jest cyklicznie zgodnie z dorocznym kalendarzem PLS (zał.
  2).
  4.2. Kalendarz PLS jest ustalany na początku roku kalendarzowego, z
  możliwością jego modyfikacji w trakcie sezonu.
 1. TERMINARZ I MIEJSCE
  5.1. Kalendarz PLS określa szczegółowo plan poszczególnych spotkań.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  6.1. Zawodnik\uczestnik, będący osoba pełnoletnią.
  6.2. Zawodnik\uczestnik niepełnoletni osoby poniżej 18 lat, które mogą brać
  udział w spotkaniu, tylko pod opieką osób dorosłych (rodzic lub prawny
  opiekun).
  6.3. Warunkiem udziału w każdym ze spotkań, jest przesłanie zgłoszenia oraz
  wniesienie opłaty, na pokrycie kosztów organizacyjnych. Szczegóły i
  warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa, zostaną podane każdorazowo w
  odrębnej informacji (komunikacie) na stronie www projektu oraz mediach
  społecznościowych (profil FB).
  6.4. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki
  regulaminu (zał. 1), przetwarzanie danych osobowych i publikację
  wizerunku na stronie www projektu i mediach społecznościowych (w tym
  FB, INST, YT) zgodne z odnośnymi przepisami (w tym RODO).
  6.5. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów opłaty na połów w morzu.
  Uczestnik zawodów morskich, musi posiadać zezwolenie właściwego
  urzędu, uprawnionego do wydawania pozwoleń, na uprawianie
  amatorskiego połowu ryb w morzu.
 1. KOSZTY UCZESTNICTWA
  7.1. Organizacja spotkań PLS jest działalnością non-profit i nie ma celu
  zarobkowego.
  7.2. Za udział w zawodach\ spotkaniach, mogą być pobierane opłaty startowe.
  Wszelkie koszty uczestnictwa, mają na celu tylko i wyłącznie pokrycie
  kosztów organizacyjnych.
 1. REGULAMIN
  8.1. Załącznik nr 1 będący integralną częścią niniejszego dokumentu,
  określający szczegółowe zasady rywalizacji sportowej.
 1. UBEZPIECZENIE
  9.1. W związku z tym, iż PLS nie ma formuły spotkań masowych, organizator nie
  zapewnia ubezpieczenia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za
  powstałe szkody, w tym szkody zdrowotne, czy mienia.
  9.2. Zgłoszenie uczestnictwa, jest każdorazowo traktowane jaka przyjęcie
  powyższych warunków.
 1. INNE
  10.1. Dane osobowe uczestników, pozyskane są wyłącznie do celów
  przeprowadzenia i promocji spotkań i nie będą udostępniane podmiotom
  trzecim. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).