Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny ECOFISHING Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ECOFISHING Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000568527, NIP 8361860478.

2. Kontakt do ECOFISHING w sprawie przetwarzania danych osobowych:

mail: joanna@ecofishing.pl

3. Źródło, z którego ECOFISHING może mieć Twoje dane?

ECOFISHING otrzymuje Twoje poprzez:

  • złożenie przez Ciebie zapytania osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronach www.ecofishing.pl, www.polskaszkolasurfcastingu.pl lub telefonicznie,
  • utworzenie przez Ciebie konta na naszych stronach,
  • wypełnienie formularza zapisu na bezpłatny newsletter,
  • złożenie przez Ciebie zamówienia (zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług).

4. Jakie dane ECOFISHING przetwarza:

ECOFISHING przetwarza dane, które podałeś podczas zawierania umowy lub podczas procesu rejestracji przy zakładaniu konta na stronie www.ecofishing.pl lub www.polskaszkolasurfcastingu.pl. Są to dane, które zostały wpisane do formularza zamówienia lub podczas procesu rejestracji, takie jak dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. Dane te możesz zaktualizować lub uzupełnić podczas kontaktów z ECOFISHING w trakcie naszej współpracy. Jeżeli nie jesteś Klientem ECOFISHING, lecz osobą do kontaktu naszego Klienta, np. firmy lub instytucji, w której pracujesz, przetwarzamy tylko Twoje dane kontaktowe takie jak numer telefonu służbowego lub służbowy adres e-mail, a także imię i nazwisko, jeżeli zostały nam podane. Szczegóły na temat zakresu przetwarzanych danych znajdziesz też poniżej w odpowiedzi na pytanie nr 8. Czy musisz podać ECOFISHING swoje dane osobowe?

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ECOFISHING?

Przetwarzanie danych osobowych przez ECOFISHING jest niezbędne w niżej opisanych celach:

  • wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym obsługi płatności oraz obsługi procesu reklamacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
  • udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie w formularzu kontaktowym dostępnym na naszych stronach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wysyłki Newslettera i związanych z nim informacji handlowych lub marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  •  podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • marketingu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Czy masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeżeli ECOFISHING zwróci się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to w każdej chwili będziesz mógł cofnąć tę zgodę. Pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez ECOFISHING Twoich danych osobowych przy składaniu zamówienia odbywa się na innej podstawie niż Twoja zgoda, dlatego też ECOFISHING będzie przetwarzała Twoje dane osobowe bez względu na Twoją zgodę. W przeciwnym wypadku ECOFISHING nie byłaby w stanie podjąć żadnych działań na Twoje żądanie, wykonać zawartej z Tobą umowy, spełnić prawnych obowiązków ciążących na ECOFISHING, a także zrealizować prawnie uzasadnionych interesów ECOFISHING opisanych w pkt. 5.

7. Jaki jest czas przetwarzania przez ECOFISHING Twoich danych osobowych?

ECOFISHING będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie ustaną obowiązki ECOFISHING wynikające z zawartej z Tobą umowy lub z przepisów prawa lub dopóki nie minie termin przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do ECOFISHING oraz roszczeń ECOFISHING do Ciebie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, np. celem otrzymywania Newslettera, Ecofishing będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu do czasu zaprzestania prowadzenia Newslettera lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie Newslettera.

8. Czy musisz podać ECOFISHING swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia, a także udzielenia odpowiedzi na zapytania składane za pomocą formularza kontaktowego.

ECOFISHING wymaga następujących danych osobowych:

– w przypadku składania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej innych niż związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy powinieneś podać: Twój adres e-mail lub telefon.

– w celu zarejestrowania się i utworzenia konta na stronie www.ecofishing.pl lub www.polskaszkolasurfcastingu.pl powinieneś podać: Twój e-mail, dane adresowe, w tym adres dostawy.

– w celu zawarcia i wykonania umowy musisz podać Twoje dane identyfikacyjne w tym adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby.

Jeżeli nie podasz tych danych osobowych, ECOFISHING nie odpowie na Twoje zapytanie, nie utworzy konta na stronie ECOFISHING lub nie zawrze z Tobą umowy. Pamiętaj, że jeżeli wymagają tego przepisy prawa, ECOFISHING może wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jeżeli nie jesteś naszym Klientem, lecz osobą do kontaktu naszego Klienta, np. firmy lub instytucji, w której pracujesz, przetwarzamy tylko Twoje dane kontaktowe takie jak numer telefonu służbowego lub służbowy adres e-mail, a także imię i nazwisko, jeżeli zostały nam podane.

9. Czy ECOFISHING przekazuje Twoje dane osobowe osobom trzecim

ECOFISHING przekazać Twoje dane osobowe podwykonawcom, firmom kurierskim wyłącznie w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Twoje dane osobowe widniejące na dokumentach księgowych oraz dokumentach potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy ECOFISHING przekazuje także firmom świadczącym na rzecz ECOFISHING usługi księgowe, archiwizacyjne, informatyczne.

10. Twoje uprawnienia wobec ECOFISHING w zakresie przetwarzanych danych

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Twoje dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.