Regulamin strony

Regulamin Strony Internetowej „www.polskaszkolasurfcastingu.pl” z dnia 29 stycznia 2021r.

WSTĘP

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: „STRONA INTERNETOWA” lub „STRONA”.

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

3. W przypadku niewyrażenia zgody na warunki regulaminu należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one chronione przepisami prawa własności intelektualnej.

5. Zabrania się kopiowania bez zgody Właściciela Strony jakichkolwiek Materiałów lub ich części, ich reprodukcji, retransmisji lub innego użycia.

6. Właścicielem Strony Internetowej prowadzonej pod adresem www.polskaszkolasurfcastingu.pl jest Administrator strony, ECOFISHING Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000568527, NIP 8361860478.

7. Pytania lub uwagi dotyczące niniejszej strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: kontakt@polskaszkolasurfcastingu.pl

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator (Właściciel) – Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, tj. Ecofishing Sp. z o.o;
 2. Materiały – wszelkie zbiory informacji, artykuły, komunikaty, elementy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, zdjęcia, filmy, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na Stronie Internetowej lub powiązanych serwisów internetowych YouTube, Facebook, Instagram;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania ze Strony Internetowej;
 4. Strona Internetowa (Strona) – strona internetowa, dostępna pod adresem www.polskaszkolasurfcastingu.pl oraz wszystkimi rozszerzeniami tego adresu;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 6. Prawo właściwe – to prawo polskie służące do realizacji niniejszego regulaminu;
 7. Warunki – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze strony internetowej oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji i właściwości;
 8. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający wysłanie wiadomości do właściciela strony internetowej;
 9. Wyszukiwarka – narzędzie dostępne na Stronie umożliwiające wyszukiwanie określonych treści na podstawie podanych przez Użytkownika treści;
 10. Newsletter – możliwa forma kontaktu Administratora z Użytkownikiem, po subskrypcji Newslettera przez Użytkownika strony.

§ 2. Warunki

 1. Właściciel zapewnia dostęp do strony internetowej, zgodnie z poniższymi Warunkami;
 2. Wszelkie informacje i dane publikowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek oferty handlowej Administratora strony;
 3. Właściciel może zamieszczać treści reklamowe, ale nie odpowiada za ich treść;
 4. Użytkownicy Strony mogą korzystać ze Strony tylko pod warunkiem uprzedniej akceptacji Warunków niniejszej Strony;
 5. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem;
 6. Strona Internetowa jest udostępniana przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego;
 7. Użytkownik nie jest uprawniony – bez uzyskania wcześniejszej zgody Administratora- do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jakichkolwiek Materiałów, będących przedmiotem własności intelektualnej lub objętą prawem autorskim, a prezentowanych na Stronie;
 8. Wszelkie zawarte na Stronie Internetowej treści objęte jej tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem;
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność oraz efekty zastosowania zamieszczonych w Materiałach treści w tym rad, porad i wskazówek.

§ 3. Korzystanie ze Strony Internetowej

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej stanowi każdą czynność, która prowadzi do skorzystania lub zapoznania się przez Użytkownika z Materiałami zamieszczonymi na Stronie Internetowej;
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa;
 3. Administrator dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z pełnej funkcjonalności Strony;
 4. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności;
 5. Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały i funkcjonalność Strony Internetowej, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów, ani w mechanizm działania Strony;
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem ikony regulaminu zamieszczonego na Stronie bez możliwości jego kopiowania;
 7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b. niewykorzystywania Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora, c. korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający, destabilizujący jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, d. korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Administratora, e. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, f. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Strony Internetowej wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Strony Internetowej lub w związku z nią, g. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, niezależnie od podjętych przez Administratora działań mających na celu zabezpieczenie Strony Internetowej. Dlatego Użytkownicy powinni, w celu podwyższenia bezpieczeństwa, stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet, h. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Strony Internetowej, w szczególności inny wygląd Strony Internetowej, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy itp. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze Strony Internetowej i powiadomienie o zaistniałym fakcie Administratora.
 8. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej: a.  w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, b.  w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu, c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody, d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami, e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM, f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

§ 4. Komentarze i opinie

 1. Administrator – poprzez formularz kontaktowy (ikona koperty) oraz funkcję zamieszczania komentarzy – w ramach Strony Internetowej – zapewnia możliwość komentowania i wyrażania opinii przez Użytkowników, dotyczących zarówno funkcjonowania Strony Internetowej, jak również zamieszczanych na Stronie Internetowej Materiałów i treści, Celem wyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1 – konieczne jest wypełnienie dedykowanego do tych celów formularza, udostępnianego przez Administratora na Stronie Internetowej;
 2. Opinie Użytkowników, wyrażane w sposób, o którym mowa w pkt. 1, pozostają do wyłącznej wiadomości Administratora;
 3. Administrator zastrzega, że wszelkie komentarze i opinie zamieszczane przez Użytkowników w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu będą przez Administratora niezwłocznie usuwane bez informowania o tym fakcie Użytkownika;
 4. W przypadku umieszczania opinii i komentarzy w sposób niezgodny z Regulaminem Administrator zastrzega możliwość dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Strony Internetowej (bez podania przyczyny), a w szczególności w przypadkach modernizacji, rozbudowy, konserwacji Strony Internetowej;
 2. Administrator nie odpowiada za ewentualne ograniczenia dostępu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Administratora, a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej, operatora telekomunikacyjnego lub osób trzecich;
 3. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej;
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
 5. Administrator odpowiada jedynie za zamieszczone na Stronie Internetowej przez Administratora Materiały i treści;
 6. Informacje zamieszczane na stronie są aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Administratora, jednakże Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność Strony Internetowej;
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej treści reklamowych odnoszących się tylko i wyłącznie do towarów i usług oferowanych przez osoby trzecie, w formach stosowanych powszechnie w sieci Internet. Za treść ofert towarów i usług osób trzecich Administrator nie ponosi odpowiedzialności;
 8. W przypadku spostrzeżenia przez Użytkownika, w trakcie korzystania z linków umieszczonych na Stronie Internetowej przekierowywania do treści, które wydadzą się Użytkownikowi wątpliwe lub niebezpieczne, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora;
 9. W przypadku powiadomienia Administratora o sytuacji, o której mowa w ust. 8, i potwierdzeniu przez Administratora zaistnienia wskazywanych przez Użytkownika okoliczności, Administrator niezwłocznie usunie ze Strony Internetowej adresy tych linków.

§ 6. Strony\linki zewnętrzne

 1. Linki zewnętrzne znajdujące się na Stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym;
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach ani za jakiekolwiek szkody będące wynikiem z ich użytkowania.

§ 7. Własność intelektualna

 1. Strona oraz jej zawartość są chronione prawami autorskimi oraz przepisami związanymi z ochroną własności intelektualnej;
 2. Materiały znajdujące się na stronie internetowej są i pozostaną wyłączną własnością Administratora lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych ilustracji, obrazów, zdjęć, filmów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej Stronie Internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Administratora lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

§ 8. Ochrona prawnokarna

 1. Strona Internetowa jest wyłączną własnością Administratora chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie praw autorskich oraz prawa własności przemysłowej i może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego. Wykorzystywanie Strony Internetowej na dowolnym polu eksploatacji, w zakresie nieopisanym w niniejszym Regulaminie, wymaga zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

§ 9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez Stronę Internetową zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej;
 2. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony;
 3. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe.

§ 10. Wtyczki (plug-in) portali społecznościowych

 1. Strona zawiera wtyczki (Plug-in) do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube. Oznaczone na Stronie odpowiednimi logotypami;
 2. Administrator nie posiada informacji o danych gromadzonych, sposobach ich wykorzystania oraz nie odpowiada politykę prywatności serwisów społecznościowych;
 3. Wtyczki bezpośrednio łączą z profilem Strony utworzonym przed Administratora na serwerze danego portalu społecznościowego.

§ 11. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 r;
 2. Skorzystanie ze Strony Internetowej równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu;
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami obowiązujących przepisów bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania ze Strony Internetowej;
 4. O zmianie Regulaminu Administrator informować będzie najpóźniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na Stronie Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie Internetowej przez co najmniej 7 dni;
 5. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Regulaminu, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach do zaakceptowania;
 6. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków Regulaminu;
 7. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności gospodarczej;
 8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 12. Stosunek do zawartych umów

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej, warunki zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.

§ 13. Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają rozwiązać przed sądem powszechnym.